Obchodní podmínky

1. Swapuj, dále jen Server, je inzertní server provozovaný fyzickou osobou – Mgr. Lucie Tomešková, sídlem Viniční 3835/87, 615 00, Brno – Židenice, IČ 08154023 dále jen Provozovatel

2. Server umožňuje bezplatně vkládat a vyhledávat soukromé nabídky a poptávky zboží či činností formou bezúplatného darování či tzv. barteru, tedy poskytnutí si vzájemných plnění, ať už formou výměny věcí či činností, případně kombinací obojího.

3. Na Serveru je zakázaná inzerce, která: není formou za odvoz či inzeruje zboží, jež nesplňuje technické požadavky Provozovatele; je v rozporu se zákony České republiky, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožuje veřejný pořádek; mohla by poškodit dobrou pověst Provozovatele; obsahuje: komerční nabídky produktů či služeb, tj. jakékoliv činnosti právnické či fyzické osoby; nabídky práce, přivýdělku, půjček, úvěrů, hypoték či výkupu zboží; záměrnou reklamu právnické či fyzické osoby; nabídky vzorků či reklamních artiklů; loga a odkazy internetových stránek; erotickou inzerci; zboží či programy týkající se hubnutí; léky. Inzeráty by též neměly obsahovat „emočně vypjatý“ text, jedná se o inzerci, nikoliv o médium pro popis životní situace. Podobně je na Serveru zakázáno psát jakékoliv štvavé či urážející texty, např. v diskuzi či v uživatelském hodnocení. Provozovatel si vyhrazuje právo diskuzi i hodnocení moderovat a dle vlastního soudu nevhodné příspěvky mazat.

4. Inzerát musí být zařazen do správné kategorie a mít uveden správný typ inzerátu (Za výměnu, Za odvoz, Prodej, Poptávka). Text ani nadpis inzerátu nesmí z bezpečnostních a technických důvodů obsahovat kontaktní údaje na inzerenta, k tomu slouží příslušná pole inzerátu.

5. Platnost inzerátu je 30 dní. Po vypršení platnosti je inzerát automaticky smazán.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo upravovat inzeráty bez upozornění inzerenta a mazat inzeráty, které jsou v rozporu s Pravidly inzerce či jsou zadány vícekrát nebo v nesprávné kategorii.

7. Provozovatel je pouze zprostředkovatel mezi nabízejícím a poptávajícím. Nepřebírá žádnou záruku za předané zboží a nenese také žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru.

8. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátů.

9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití osobních dat uživatele veřejně uvedených v inzerátech nebo nelegálním proniknutím do databáze serveru třetí osobou. Tato rizika se však Provozovatel snaží minimalizovat skrz bezpečné zajištění technické stránky serveru i skrz administrátorský a komunitní dohled na obsah inzerátů a možnost nahlášení závadného obsahu.

10. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat.

11. Nakládání s osobními údaji Uživatele podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace zabezpečení provozu Serveru. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů registrací a užíváním Serveru. Souhlas se zpracováním osobních údajů Uživatel uděluje dobrovolně a může jej kdykoli odvolat. Uživatel bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Zákazníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Zákazník může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

12. Tyto Podmínky používání jsou platné a účinné od 17.10.2020. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky používání kdykoliv v přiměřeném rozsahu změnit. V takovém případě Provozovatel oznámí uživatelům provedení změn e-mailem, případně jiným vhodným způsobem. Tyto změny jsou pro uživatele závazné uplynutím sedmi (7) pracovních dnů od okamžiku jejich zveřejnění, popř. od jiného pozdějšího okamžiku uvedeného Provozovatelem. Uživatel je oprávněn změnu Podmínek používání odmítnout formou odstoupení od smlouvy uzavřené s Provozovatelem dle těchto Podmínek používání, a to až do okamžiku nabytí jejich účinnosti. Přiměřeným rozsahem se rozumí změna jakéhokoliv ujednání těchto Podmínek používání, jakož i jiných ustanovení, na které se tyto Podmínky používání odkazují.